Skip to content

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

มิถุนายน 13, 2010

หน่วยที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน
แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
สาระสำคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
นักเรียนบอกเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
นักเรียนบอกความสำคัญของเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

สาระการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ความแม่นยำและถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งที่เชื่อถือได้

View this document on Scribd

แบบฝึกหัด

View this document on Scribd
Advertisements
No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: