Skip to content

เทคโนโลยีสารสนเทศ

มิถุนายน 13, 2010

หน่วยที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศกับชีวิตประจำวัน
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ประวัติโดยย่อของเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ง 4.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

สาระสำคัญ
ประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลนักเรียนบอกประวัติความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศได้การเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้
ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไฟล์นำเสนอแบบสรุปสั้นๆ

Advertisements
No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: